QHSE

Havyard Leirvik er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standard

QHSE-POLICY 

VI LEVERER MED STOLTHET!

Gjennom kunderelasjon og god prosjektledelse > En kultur for forandringer og effektivitetsforbedringer > Sikre konkurranseevnen i en syklisk industri og være en foretrukket leverandør av:

•  Reparasjoner og ombygging av skip uavhengig av nybygningsmarkedet.
•  Tilfredsstiller våre partneres forventninger når det gjelder kvalitet, kostnad og tid.
•  Hver og en av oss i Havyard har høyt fokus på HMS og jobber for 0 skader.
•  Hver og en av oss i Havyard jobber på en måte som sikrer våre kunder, ansatte, leverandører og miljø mot skader og negative hendelser.
•  QHSE systemet skal være > Hensiktsmessig, Effektivt og Tilfredsstillende > HET

ISO certificate 14001:2015
ISO certificate  9001:2015

HMS kurs

I henhold til vårt QA system og HMS-prosedyrer skal alle som skal inn på vårt verftsområdet i Leirvik i Sogn gjennomgå og bestå vårt HMS-kurs.

Hvem skal ta fullversjon av HMS-kurset (HMS kurs for Eqva ASA)?

 • Alle ansatte i Havyard Leirvik, gjelder også ferievikarer.
 • Alle leverandører som skal levere tjenester i produksjonen eller om bord. Det gjelder også fra andre forretningsområder i Havyardkonsernet.
 • Rederiansatte og mannskap som oppholder seg om bord i produksjonsfasen eller i påvente av levering.
 • Kontrollører og inspektører som har oppdrag i kraner, lift, verksteder og om bord.
 • Avonova BHT bedriftssjukepleier med faste kontordager på verftet
 • Lærlinger

Hvem skal ta kortversjonen (10 – 12 min) (HMS kurs for besøkende og servicefolk)?

 • Selgere som er innom avdelinger
 • Rederi-ansatte på kortvarig besøk, 1-2 dager
 • Firma som kun oppholder seg i et fast verksted (er ikke om bord)
 • Firma som utfører fallsikringskontroll
 • Stamina BHT som går i følge med folk på verftet
 • Gruppeleder for lag og organisasjoner som skal utføre nedvask / dugnadsarbeid på nybygg

Kurser er nettbasert og du tar kurset ved å klippe på lenken under.

HMS-kurs

Bedriftsansvar

Vi følger Eqva ASA retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Styremedlemmer og ansatte skal opptre på en rettferdig og ærlig måte og vise integritet i all sin omgang med andre ansatte, forretningsforbindelser og kunder, allmennheten, næringslivet, aksjonærer, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter. Eqva ASAs kjerneverdier og forpliktelse til bærekraftig utvikling skal reflekteres, fremmes og implementeres gjennom retningslinjer, beslutninger og handlinger.

Gruppens retningslinjer for “Bedriftsansvar i business, etikk og bedriftens samfunnsansvar”, "Etiske retningslinjer for leverandører" og “Anti-korrupsjonsprogram” er tilgjengelig under.
I tillegg ligger en overordnet bærekraftstrategi for Havyard Leirvik. 

Bedriftsansvar
Etiske retningslinjer for leverandører

Anti-korrupsjonsprogram:

Norsk - oppdatert dokument kommer
English - oppdatert dokument kommer

Bærekraftstrategi

Redegjørelse for likestilling og diskriminering

Havyard Leirvik AS ("Selskapet") jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, hvor likestilling og ikke-diskriminering er integrert i virksomhetens prinsipper, prosedyrer og standarder. 

Følgende redegjørelse er utarbeidet i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a: 

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING - 2021.pdf