QHSE

Havyard Ship Technology AS is certified in accordance to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standard.

QHSE-POLICY - The HST Dream

CHANGE OUR INDUSTRY
Gjennom kunderelasjon og god prosjektledelse > En kultur for forandringer og effektivitetsforbedringer > Sikre konkurranseevnen i en syklisk industri og være en foretrukket leverandør av:

•  Nybygde skip > uansett design.
•  Reparasjoner og ombygging av skip uavhengig av nybygningsmarkedet.

•  Tilfredsstiller våre partneres forventninger når det gjelder kvalitet, kostnad og tid.
•  Hver og en av oss i Havyard har høyt fokus på HMS og jobber for 0 skader.
•  Hver og en av oss i Havyard jobber på en måte som sikrer våre kunder, ansatte, leverandører og miljø mot skader og negative hendelser.
•  QHSE systemet skal være > Hensiktsmessig, Effektivt og Tilfredsstillende > HET

CHANGE OUR INDUSTRY
Through customer relation and excellent project management > a culture for change and efficiency improvements > secure competitivness in a cyclical industry and make a preffered supplier of:

•  Newbuilds > regardless of design.
•  Repairs and Conversions of ships regardless of newbuild market.
•  Meet our partners´expectations in term of Quality, cost and time.
•  Each of us in Havyard has a high focus on HSE and works for 0 injuries.
•  Everyone of us in Havyard works in a way that ensures our customers, employees, suppliers and enviroment against harm and advers events.
•  The QHSE management system shall be > Sufficiant, Effective, Adequat > SEA

ISO certificate 1
ISO certificate 2